تحقیق و توسعه

مرکز تحقیقات R&D

استحکام فشاری سرد cold crushing strength (ccs)

این خاصیت نشان دهنده قابلیت تحمل بار اعمالی بر جسم است و اصول کلی بدین صورت است که بر نمونه مکعبی شکلی از دیرگداز به ابعاد استاندارد آنقدر فشار وارد می شود تا بشکند . ماکزیمم نیروی وارد برای شکست تقسیم بر سطح دیرگداز برابر است با استحکام فشاری قطعه در حالت سرد ، واحد آن کیلوگرم بر سانتی متر مربع می باشد

استحکام خمشی سرد یا مدول گسیختگی Modulus of Rupture (MOR)

استحکام خمشی سرد عبارت است از مقاومت آجر دیرگداز در برابر نیروهای خمشی وارد بر آن معمولا استحکام خمشی قطعات سرامیکی حدود 20-15 درصد استحکام فشاری آنهاست

استحکام خمشی گرم Hot Modulud of Rupture (HMOR)

نمونه در لحظه اعمال بار درون کوره خاص باش یب حرارتی مشخص تا دمای معینی گرم شده و پس از حدود 15 دقیقه توقف در این دما نیرو با سرعت محدود به آن وارد می شود. این پارامتر بیشتر در مورد جرمهای ریختنی و نسوزهای بی شکل مورد استفده قرار میگیرد و یکی از عوامل موثر نشان دهنده کیفیت نسوز در درجه حرارت های بالا می باشد

استحکام فشاری گرم (دیرگدازی تحت بار) Refractoriness under load (RUL)

یکی از مهمترین ویژگیها که رفتار ترمودینامیکی نسوزها را در شرایط واقعی کاربرد نشان می دهد. دیرگدازی تحت بار به سه روش عمده انجام می گیرد: دمای فزاینده – فشار و دمای ثابت – دما، فشار و زمان ثابت در این روش با افزایش توام فشار مکانیکی و دما قطعه ابتدا کمی منبسط و سپس منقبض و در نهایت تغییر شکل می دهد .دمایی را که نمونه 2% تغییر شکل میدهد دمای دیرگدازی تحت بار می نامند .معیار ما در اینجا دما است ، لذا در بین بالاتر باشد بهتر خواهد بود

هدایت حرارتی Thermal Conductivity

هدایت حرارتی خاصیت یک ماده در انتقال انرژی حرارتی است و به نوع مواد اولیه به کار رفته (ترکیب دیرگداز) و تخلخل محصولا بستگی دارد هدایت حرارتی نسوزها را در دماهای مختلف و معمولا با فاصله دمایی مختلف 100 تا 200 درجه مشخص می کنند. هدایت حرارتی به 2 روش اندازه گیری می شود. یکی در حالت ثابت و پایدار با بکارگیری جریان هوای گرم است و دیگری در حالت غیر پایدار می باشد که به روش سیم داغ معروف است

تغییرات ابعادی در گرمایش مجدد Permanent Linear Change (PLC)

اگر یک دیرگداز قابلیت تحمل تنشهای مختلف را در دمای کاری داشته باشد بر اثر تغییرات ابعادی (طولی یا حجمی) ممکن است مشکلات جدی ایجاد شود . هر تغییر جزئی در دیرگدازهای مصرفی در دیوار یا طاق می تواند منجر به جابجایی زیاد شود . چنین تغییری ممکن است آنقدر حساس باشد که طاق و یا دیوار کوره فرو بریزد .علل اصلی چنین تغییراتی بر اثر ضریب انبساط حرارتی می باشد

مقاومت به خوردگی و سرباره (Slagging Resistance)

مقاومت به خوردگی و سرباره دارای اهمیت است بخصوص در صنعت فولاد بیشترین آسیب را اکسید آهن از طریق همین مکانیزم به دیرگداز وارد میکند بنابر این تعیین مقاومت دیرگداز به سرباره بسیار مهم است. جهت تست ماده نسوز بعنوان لایه کاری داخل قسمت دوار دستگاه قرار داده می شود بعد سرباره بصورت مذاب درآمده و روی نسوزهای در حال دوران در تماس با نسوزها می باشد و میزان خوردگی نسوز و مقاومت عملی آن به سرباره و طول عمر آن را می توان در عمل استنباط کرد.

مقاومت در برابر خزش (Creep Resistance)

خزش یک خاصیت وابسته به زمان است که معین کننده تغییر شکل ماده تحت بارگذاری در زمان معین و در دمای معین است. بدین معنی که میزان تحمل یک ماده نسوز در درجه حرارت بالا و معین را تحت بار در یک زمان نسبتا طولانی مشخص می کند و اطلاعاتی درباره رفتار آجرهای نسوز در معرض بار و حرارت در طول آزمایش ارائه می کند.