نمایشگاه متافو1402

شرکت فرآورده های نسوز تبریز شما را به بازدید از غرفه این شرکت در نمایشگاه دیرگداز 1402سالن 31B غرفه B06 دعوت بعمل می آورد